Šahy: Call of duty pokračuje

Autor: Gabriela Mezeiová | 4.12.2015 o 7:30 | Karma článku: 9,41 | Prečítané:  2687x

Primátor Štefan Gregor vraj zatvorenie škôlky v skutočnosti veľmi ľutuje, hoci „mimo záznam“ a neoficiálne.          

Zasadnutia zrazu v stredu, nie vo štvrtok?

V úvode politického pôsobenia nášho mestského zastupiteľstva sme sa všetci dohodli, že zasadnutia zastupiteľstva sa budú zvolávať spravidla na štvrtky. Tento deň navrhol sám primátor Štefan Gregor a to aj z dôvodu, aby som sa zasadnutí mohla zúčastňovať aj ja, keďže prvú polovicu týždňa trávim pracovne v Bratislave. Počnúc októbrovou schôdzou, na ktorej sa primátor nechal počuť, že zvolal zasadnutie na stredu iba z dôvodu, že na druhý deň mal mať vážne rokovanie, zvolal primátor zasadnutie zastupiteľstva opäť na stredu aj v novembri, aj v decembri. Človek v zúfalosti robí zúfalé veci. Je mi ľúto, že primátor sa snaží odstaviť nepohodlnú poslankyňu takýmto lacným spôsobom.

Rozsudok nad funkčnou škôlkou

Poslanci vyniesli 3. septembra verdikt bez toho, aby si preverili skutočné náklady spojené so škôlkou a sucho skonštatovali, že čísla nepustia a škôlku treba zo dňa na deň a bez kompromisov zatvoriť. Ktoré čísla mali poslanci na mysli, keď sa pri kontrole okrem iného zistilo aj to, že mesto nevykonáva pravidelné rozúčtovanie nákladov za vodné a stočné a za propán pre potreby kultúrneho domu v Preseľanoch? A tak sa potom stane, že do nákladov materskej školy je započítaných aj niekoľko kubíkov vody za mesiac júl, alebo sa vykazujú iné náklady na elektrickú energiu ako sú uvedené vo vyúčtovacej faktúre, a pod. Aj keby sme sa však hypoteticky s tabuľkou nákladov materskej školy v Preseľanoch uspokojili, tak zistíme, že v roku 2014 sa náklady na ňu vyčíslili vo výške 25.059,29 Eur. Mesto dostalo štátnu dotáciu na preseľanské deti v danom roku vo výške 21.474,96 Eur. To by znamenalo, že Šahy „doplatili“ v roku 2014 na preseľanskú škôlku sumu 3.584,33 Eur. Nezaslúži si mestská časť Preseľany nad Ipľom 298,70 Eur mesačne zo šahanskej mestskej kasy na to, aby im fungovala škôlka? Sú to plnohodnotní občania platiaci dane a zaslúžia si podporu a nie nečakaný útok v podobe pustošenia.

V súvislosti s uzatvorenou škôlkou predniesol Štefan Bugyi svoj smutno-smiešny príhovor na zasadnutí 25. novembra. Predseda Komisie školstva a mládeže hovoril o tom, aké sú preseľanské deti v nových škôlkach šťastné, že na presídlenie už dávno zabudli a ich rodičia vraj ďakujú za uzatvorenie škôlky v Preseľanoch. V skutočnosti však deti a ani ich rodičia na toto nútené presídlenie nezabudli. Stále bojujú a chcú využiť možnosti, ktoré im legislatíva na Slovensku dovoľuje.

Petícia za znovuotvorenie škôlky, ktorú podpísalo 349 obyvateľov Preselian, Šiah a Tešmáku (čiže viac ako 5 % všetkých oprávnených voličov v meste) bola zmietnutá zo stola. Podľa primátora: „Nie je pravda, že zrušenie inštitúcie značne zvýšilo finančné náklady rodín.“ Rovnako podľa neho: „Nie je pravda, že táto skutočnosť mala negatívny dopad na psychiku maloletých.“ A na záver dodal, že: „Náklady na prevádzkovanie inštitúcie neboli jediným dôvodom na návrh prerušenia prevádzkovania.“ O zvýšených nákladoch a psychike detí primátor nič nevie a o iných dôvodoch, kvôli ktorým sa mala škôlka uzatvoriť, nikdy nehovoril. Jednoducho napísal, že petícia bola neopodstatnená. Očividne neopodstatnená by bola podľa neho aj účasť na občianskom fóre, ktoré zvolali občania Preselian, aby s primátorom a s poslancami prediskutovali uzatvorenie škôlky. Na túto schôdzu neprišiel, napriek pozvaniu, ani primátor, ani žiadny poslanec. Aj týmto dali občanom tejto mestskej časti najavo, ako im na nich záleží. Absurdnosť celej situácie vystihuje aj to, že primátor vraj zatvorenie škôlky v skutočnosti veľmi ľutuje, hoci „mimo záznam“ a neoficiálne.

Nešťastná Komisia pre stratégiu, rozvoj mesta, regionálnu a medzinárodnú spoluprácu

Po zvolení členov Komisie pre stratégiu, rozvoj mesta, regionálnu a medzinárodnú spoluprácu, som vyjadrila svoj názor, že na úkor občanov a rozvoja nášho mesta sa viacerí poslanci nechali ovplyvniť straníckymi záväzkami. V niektorých prípadoch pritom išla odbornosť stranou. Do tejto komisie sme naliehavo potrebovali ľudí ako Agnesa Gubišová, ktorá je odborníčkou na regionálny rozvoj celoslovenského formátu. Namiesto nej si poslanci vybrali napríklad aj nominanta SMK Dezső Pálffyho. Nemám dôvod hodnotiť jeho pôsobenie na pozícii riaditeľa školy v Šahách, ale ako člen tejto komisie sa vôbec neosvedčil. Za takmer rok existencie komisie sa na jej zasadnutia nedostavil ani raz. Pred zasadnutím komisie 20. novembra sa ani neospravedlnil (ohlásil, že príde o 30 minút neskôr a nakoniec neprišiel vôbec). V dané popoludnie sa však ako kandidát strany SMK v parlamentných voľbách 2016 zúčastnil predvolebnej akcie v Želiezovciach. Spolu s ním sa na predvolebnú kampaň v daný deň sústredil aj podpredseda komisie Zoltán Oros. Pri prvotnom vyjadrení mojej vôle založiť túto strategickú komisiu, poslanec Oros povedal: “Vyhradzujem si právo byť podpredsedom tejto komisie.” Odovzdávam mu teda štafetu a budem sledovať ako sa mu bude dariť pri jej vedení.

Žiaľ, to už nezmení fakt, že k strategickému rámcu pri príprave Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šahy na roky 2016 – 2023 sa komisia nemohla vyjadriť, pretože nebola uznášaniaschopná. Pričom tento dokument je kľúčový z hľadiska budúceho rozvoja nášho mesta.

Kauza hlavná kontrolórka: od NKÚ červená, od poslancov zelená

Navrhla som odvolať hlavnú kontrolórku Šiah, Ildikó Sťahulovú. Na mestskom úrade sa spreneverilo počas dlhých siedmych rokov 349.000 Eur (podľa najnovšieho len 289.000 Eur, takže kto vie?). Poslanci sa vo februári, keď bol na stole môj prvý návrh na jej odvolanie, odkázali na to, že nemajú dostatok informácií, aby rozhodli o odvolaní hlavnej kontrolórky. Medzičasom urobil hĺbkovú kontrolu na šahanskej samospráve Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorý veľmi jasne pomenoval pochybenia hlavnej kontrolórky: overovanie vybraných financií nebolo finančnou kontrolou dostatočne zabezpečené; nezabezpečilo sa ani riadenie rizík, aby sa predišlo porušovaniu zákona a tým aj sprenevere; a celý rad nedostatkov zistených v následnej finančnej kontrole, ktorú vykonáva hlavná kontrolórka, potvrdili nespoľahlivosť vnútornej kontroly. Šahanskí poslanci, až na jednu výnimku (mňa), sa napriek všetkému vopred dohodli a na zasadnutí rozhodli, že návrh bude z rokovania stiahnutý. Pričom môj návrh obsahoval v prvom kole návrh na vyjadrenie nedôvery hlavnej kontrolórke a až v druhom kole návrh na jej odvolanie. Ak poslanecký zbor natoľko dôveruje práci hlavnej kontrolórky, prečo jej poslanci neboli ochotní vyjadriť svojim hlasovaním dôveru?

Poslanec Hudec verzus jeho psia povinnosť

Voličov (aj nevoličov) poslanca Pavla Hudeca by mohol zaujímať náš rozhovor v záverečnej diskusii na zasadnutí 25. novembra. Pánovi poslancovi som pripomenula, čo mi oznámil pred februárovým zasadnutím v reštaurácii miestneho hotela. “Je to moja psia povinnosť podporiť Tvoj návrh na odvolanie hlavnej kontrolórky,” vyjadril sa a odôvodnil to tým, že bol súčasťou bývalého zastupiteľstva, ktoré hlavnú kontrolórku znovu zvolilo a to sa podľa jeho slov nikdy nemalo stať.

Pri prvej príležitosti naplniť svoju “psiu povinnosť” - konkrétne na februárovom zasadnutí, zahlasoval poslanec Hudec za stiahnutie môjho návrhu na odvolanie hlavnej kontrolórky. Vtedy som si myslela, že to bol omyl, pošmyknutie ruky, nepozornosť, alebo niečo podobné. 25. novembra sa však stalo to isté, poslanec Hudec opäť zahlasoval za stiahnutie návrhu na odvolanie hlavnej kontrolórky.

Tak som pána poslanca v diskusii požiadala, aby mi toto svoje schizofrenické konanie vysvetlil. Namiesto vysvetlenia, poslanec Hudec povedal, že toto nie je téma dňa a mala by som sa začať venovať poslaneckej práci a nezbierať si politický kredit u občanov. Ak kontrola mestských financií, ktoré sa v nedávnej minulosti tak ľahko spreneverili, nie je témou dňa, tak by som veľmi rada vedela, čo tou témou je? Bez ustráženia financií pred spreneverou a bez ich použitia na verejno-prospešné účely, totiž z našich Šiah ostane len obraz upadajúceho mesta, z ktorého väčšina mladej a strednej generácie uteká za lepším životom.

Propagandistický mesačník Hontianske listy

Šéfredaktor Hontianskych listov Peter Štrba sa radí s primátorom, čo môže ísť do tlače. Pri prvom mojom článku, ktorý sa zverejnil v aprílovom čísle mesačníka Hontianske listy, sa mi s tým zveril primátor Štefan Gregor. Cenzúra a dvojaký meter sa v tomto mesačníku používa aj pri informovaní o zasadnutiach zastupiteľstva. V novembrovom čísle Peter Štrba píše o tom, že dvaja občania Preselian nad Ipľom mali neetickým spôsobom napadnúť nielen primátora, ale aj prednostu. Ja si pamätám diskusiu, v ktorej neodzneli žiadne vulgárne slová, naopak občania vyjadrili len konštruktívnu kritiku a žiadali odpovede na svoje otázky. Mnohí si však pamätáme napríklad exces prednostu Pála Zachara z júnového zasadnutia, kde agresívne vykrikoval po občianke, ktorá slušne požiadala primátora a prednostu, aby sfunkčnili mestský úrad a uviedla niekoľko príkladov z praxe, kedy podľa nej úrad zlyhal. Predpokladáte správne, ak si myslíte, že o tomto hrubom porušení akýchkoľvek zásad etiky nepriniesol redaktor Hontianskych listov žiadnu správu.

V mesačníku nie je nezvyčajné ani to, že primátor zavádza. V súvislosti so škôlkou v Preseľanoch uviedol, že počet zapísaných detí bol deväť, v skutočnosti však išlo o desať zapísaných detí. Podľa evidencie obyvateľov malo byť podľa primátora jasné, že v najbližších rokoch by sa tento počet každý rok zmenšoval. Podľa informácií od miestnych obyvateľov bola vyhliadka, že v strednodobom horizonte bude každý rok zapísaných desať a viac detí. Primátor však mestskú časť považuje za jednu ulicu, na ktorej mu podľa jeho vyjadrenia v októbrovom čísle spomínaného mesačníka veľmi nezáleží: “Nemôžete však očakávať, že na konci každej ulice bude materská škola.”

Primátor „verzus“ prednosta

Náš primátor sa neštíti ani toho, aby sa na zastupiteľstve nedôstojne vysmieval občanom. Jeden z nich sa na zasadnutí zastupiteľstva obrátil na vedúcu oddelenia školstva pani Révész a oslovil ju doktorkou. Sám primátor ju tak najčastejšie oslovuje. Keď tak urobil občan, primátor sa mu posmieval a opýtal sa, ktorú doktorku má na mysli, či obvodnú.

Prednosta, ktorému primátor nevedel prísť pred voľbami na meno a ktorého sľuboval okamžite prepustiť (je vraj absolútne nepotrebný) sa stal primátorovým najväčším spojencom. Prednosta Pál Zachar nemal pri svojej poklonkovacej povahe problém spojiť sa ani s týmto primátorom. A hneď sa zabudlo na to, že ušetrený plat prednostu a primátora mali spolu vykryť postavenie novej športovej haly. Primátor totiž občanom pred voľbami sľúbil, že ak ich vyhrá, bude poberať len minimálnu mzdu a zvyšok použije na verejné účely. Ešte aj ako čerstvo zvolený primátor sa Štefan Gregor dušoval, že má ponuku od staviteľa na 150.000 Eur, za ktorú nám postaví multifunkčnú športovú halu.

Nemáme ani štvorročný ušetrený plat prednostu, lebo ten prepustený z práce nebol a plat primátora sa len kopí na trasparentnom účte a zatiaľ nič z toho (bude vôbec niekedy niečo?). A nebudeme mať ani halu, pretože po novom by mala stáť 800 tisíc až 1 milión Eur a na to predsa Šahy nemajú (podľa primátora).

Radšej rebel ako sluha

Na moju poznámku z minulého blogu, kde som prednostu Pála Zachara označila za prevracača kabátov, zareagoval na minulom zasadnutí prednosta hrozbou trestnej žaloby. Nič to nemení na skutočnosti, že prednosta Pál Zachar má servilnú povahu a ako sám priznal, tak aj slabé nervy. A tie mu občas praskajú. Napriek tomu, že svoju servilitu považuje a prezentuje ako profesionalitu.

Primátor Štefan Gregor sa ma snaží občanom servírovať ako rebela a vyvrheľa spoločnosti. Mladý pár, ktorý si vyžiadal, aby som ich zosobášila, sa stretol s „veľkým prekvapením“ primátora kvôli výberu sobášiacej. Poznámka, ktorú k tomu dodal: „Ale čo neurobím pre občana?!,” sa dá vysvetliť jednoducho tak, že mladému páru veľkodušne dovolil, aby ich zosobášil aj taký „rebel“ ako Mezeiová. V tomto duchu sa primátor rád vyjadruje aj na rôznych fórach a podujatiach, kde ľuďom na počkanie tliacha o tom, ako má jedna mladá poslankyňa v meste všetko búrať a brániť akémukoľvek rozvoju.

Ak pôjde o rozvoj môjho rodného mesta, tak ruku podám každému zástupcovi mesta. Ak naopak pôjde o deštrukciu, ktorá je pánovi primátorovi očividne vlastná, budem hájiť verejný záujem a budem sa zastávať občanov svojho mesta. A ak som kvôli tomu rebel, tak ním budem radšej než sluhom a pritakávačom.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

V Dobšinej sa boja jedni druhých. Vražda ich naučila

Mladý Róm dobil miestneho futbalistu. V nedeľu prišli do Dobšinej priaznivci ĽSNS.


Už ste čítali?